Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Primex B.V.

Onderstaand onze Algemene voorwaarden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Primex B.V.: gevestigd op In den Helmstock 8 te 6161 DL te Geleen; Koper: de (potentiële) Consumenten en Zakelijke kopers van Primex B.V.; Consument: een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijk koper: een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Primex B.V. zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Primex B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Primex B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Primex B.V. zijn vrijblijvend en Primex B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Primex B.V. gevraagde gegevens heeft verstrekt en Primex B.V. de opdracht heeft bevestigd aan door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Primex B.V. te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.
2.3 Primex B.V. is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Primex B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's. De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor btw en handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Primex B.V. vermeld.
3.2 Voor de gevolgen van kennelijke druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: iDEAL, Mastercard, Visa of Bancontact / Mister Cash. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Primex B.V.. Indien voor betaling met creditcard wordt gekozen, zijn op deze betaling de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Primex B.V. is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
3.4 Primex B.V. behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
3.5 Indien Primex B.V. een zakelijke betaling na aanmaning niet binnen de gestelde termijn ontvangt wordt de vordering ter incasso uitbesteed. In dat geval is de zakelijke koper tevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van EUR 150,--.
3.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de zakelijke koper zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
3.7 De zakelijke koper doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
3.8 Door de zakelijke koper gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 4. Conformiteit
4.1 Opgaven van Primex B.V. met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Voor de gevolgen van kennelijke druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Primex B.V. opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Primex B.V. niet wanneer dit een kennelijke fout betreft.
4.3 Indien de door de koper bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de koper zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de overeenstemming met de buiten Nederland geldende voorschriften is voor risico van de koper.
4.4 Waterstofbrosheid: Als gevolg van het elektrolytisch verzinken van bevestigingsmiddelen kan waterstofbrosheid ontstaan waardoor breuk of scheurvorming kan optreden. Het risico neemt toe naarmate de sterkteklasse hoger wordt. Zeker bij staalkwaliteiten met een hogere sterkte kan de in het staal opgenomen waterstof een aanzienlijk verlies aan ductiliteit veroorzaken, de zogenaamde waterstofbrosheid. Het uitsluiten van waterstofbrosheid is niet mogelijk. Primex aanvaardt op dit gebied geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5. Levering
5.1 Primex B.V. streeft ernaar een bestelling binnen 1 tot 7 werkdagen na ontvangst van betaling af te leveren op het opgegeven adres.
5.2 Overschrijding van deze 1 tot 7 werkdagen- leveringstermijn geeft geen recht op annulering. Primex B.V. zal, wanneer een bestelling niet binnen 1 tot 7  werkdagen wordt geleverd, u dit zo spoedig mogelijk mededelen. Indien het bestelde product niet (meer) leverbaar is, zal Primex B.V. (in overleg) een vervangend product aanbieden dan wel uw bestelling annuleren.
5.3 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.
5.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de koper in ontvangst wordt genomen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Primex B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.
6.2 Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Primex B.V. gerechtigd de producten op kosten van de koper te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
6.3 De koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Primex B.V. te bewaren.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking van de producten en/of de internetsite berusten bij Primex B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Primex B.V. garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De zakelijke koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 2 dagen na aflevering per e-mail aan Primex B.V. te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de zakelijke koper opleveren.
8.2 Eventuele gebleken andere gebreken dient de zakelijke koper uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking per mail aan webshop@primexbv.nl aan Primex B.V. te melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Primex B.V.. Indien de zakelijke koper reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Primex B.V. te houden.
8.3 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
8.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Primex B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
8.5 Na constatering van een tekortkoming in een product is de koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
8.6 Indien de Consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Consument het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Primex B.V. te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en (indien mogelijk) in de originele verpakking geretourneerd worden. Door Primex B.V. eventueel reeds ontvangen betalingen wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument.
8.7 Primex B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde (goed functionerende) producten.
8.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Primex B.V., dan wel tussen Primex B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Primex B.V., is Primex B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Primex B.V.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien de koper aan Primex B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Primex B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Primex B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Primex B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Primex B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Primex B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Primex B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Primex B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.
10.5 Primex B.V. zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Primex B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Primex B.V. en de zakelijke koper, zijnde een niet consument zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht.
11.3 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Primex B.V. is gevestigd te 6161 DL Geleen aan In den Helmstock 8 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nr. 14036896.

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Primex B.V. op onderstaand adres of naar de e-mail adressen zoals staat aangegeven op de internetsite.

Primex B.V.
In den Helmstock 8
6161 DL Geleen
Nederland
Tel.: +31(0)46-4236633 (telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur)
E-mail: verkoop@primexbv.nl
Web: www.primexbv.nl

IBAN NL78RABO0105903833
BTW NL007385882B01